.
Kiwi Arguta SCARLET SEPTEMBER KIWI ® (femmina)
    Kiwi Arguta SCARLET SEPTEMBER KIWI ® (femmina)