.
Kiwi Arguta Chang Bai Giant (femmina)
    Kiwi Arguta Chang Bai Giant (femmina)