.
Prunus serrulata Kiku-shidare
    Prunus serrulata Kiku-shidare