.
Kiwi Giallo Kiwi Gold - Atlas (Impollinatore Kiwi Gold)
    Kiwi Giallo Kiwi Gold - Atlas (Impollinatore Kiwi Gold)